Interessentskabskontrakt

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

Kontakt SelskabsAdvokaterne, hvis du skal have udarbejdet eller hjælp til fortolkning af en interessentskabskontrakt.

Her kan du købe et udkast til en interessentskabskontrakt.

.

Interessentskabskontrakt

Interessenskabskontrakten bør have bestemmelser for oprettelsen af kontrakten, selskabets navn, selskabets hjemsted og om selskabet er momsregisteret.

 

En interessentskabskontrakt er en kontrakt, der regulerer det interne forhold mellem to eller flere personer, der i fællesskab vil drive virksomhed i personligt regi. For de forpligtelser, som interessentskabet pådrager sig, hæfter de medvirkende deltagere personligt, direkte og solidarisk.

 

Der er fuld aftalefrihed ved udarbejdelse af en interessentskabskontrakt. Interessentskabskontrakten er interessentskabets vedtægter og lovgrundlag. Den danske interessentskabsret er præget af stor aftalefrihed, og det er derfor i høj grad deltagerne i interessentskabet, der selv fastlægger indholdet af interessentskabskontrakten. Der er dog visse elementer, der bør reguleres i interessentskabskontrakten, herunder forhold, der skal lette samarbejdet og regulere eventuelle tvister, der måtte opstå under samarbejdet.

 

En interessentskabskontrakt bør indeholde:

 

Indledende bestemmelser

Kontrakten bør have indledende bestemmelser om baggrunden for oprettelsen af kontrakten, selskabets navn, selskabets hjemsted og om selskabet er momsregistreret. Er selskabet momsregistreret, skal det anmeldes til Erhvervssstyrelsen.

Disse bestemmelser skal hjælpe til at fortolke aftalen i tvivlstilfælde.

Formål

Selskabets formål bør fremgå af kontrakten. Dette har betydning for, hvordan der internt og i forhold til omverdenen kan handles, samt for fortolkning af aftalen generelt.

 

Interessentskabets formue
Bestemmelser vedrørende selskabets formue bør optages i kontrakten. Størrelsen og fremskaffelsesmåden bør reguleres. Derudover bør det reguleres, under hvilke betingelser interessenterne er forpligtet til at indskyde yderligere kapital i selskabet. Ydermere kan bestemmelser om selskabets indtægter og udlån fra selskabet optages.

 

Ejer- og hæftelsesforhold
Ejer- og hæftelsesforholdene er en væsentlig del af interessentskabskontrakten. Det bør fastlægges klart og tydeligt, hvor stor en andel af selskabets bruttoformue de enkelte interessenter ejer. Dernæst bør det reguleres, hvordan de enkelte interessenter hæfter indbyrdes, og om der interessenterne imellem er afgivet kautionserklæringer. Eventuelt kan der optages bestemmelser vedrørende eventuelle koncernforbundne selskaber.

 

Over- og underskud
Regulering af over- og underskud er ligeledes en væsentlig del af interessentskabskontrakten. Det er vigtigt for parterne at få reguleret, hvordan der forholdes med årets overskud og årets underskud. Det kan eventuelt aftales, at interessenterne skal have en lige del af overskuddet, eller at en nærmere bestemt del af overskuddet bliver indestående i selskabet. Vedrørende underskud bør der tages stilling til, hvorvidt underskud forpligter interessenterne til yderligere indskud.

 

Selskabets ledelse

Der bør optages nærmere bestemmelser om selskabets ledelse. En mulighed er oprettelse af selskabsorganer som direktion og bestyrelse.
Proceduren for udpegning af ledelsen bør aftales, ligesom ledelsens krav på vederlag bør reguleres.

Beslutninger og tegning af interessentskabet
Hvordan selskabet tegnes udadtil bør fremgå klart af interessentskabskontrakten.